Σύναξη ζευγαριών & ενηλίκων

Και έσονται οι δύο είς σάρκα μίαν

Οι υποχρεώσεις μέσα στην οικογένεια δε βαρύνουν μόνο το ένα μέλος. Ο νόμος του Θεού μοιράζει τις υποχρεώσεις εξ ίσου. Ο άνδρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του και η γυναίκα οφείλει να σέβεται τον άνδρα. Η γυναίκα οφείλει να υποράσσεται στον άνδρα και ο άνδρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του. Η αγάπη αυτή και η υποταγή όμως θα είναι εν Κυρίω. Ποτέ ο άνδρας δεν έχει το δικαίωμα να ζητήση από τη γυναίκα κάτι αθέμιτο και παράνομο. Τότε η γυναίκα δεν έχει την υποχρέωση να τον ακούση. «Όταν υπείκης τω ανδρί, ως τω Κύριω δουλεύουσα ηγου πείθεσθαι». Όταν δηλαδή υποτάσσεσαι στον άνδρα, να το κάνης αυτό σαν να υπακούης στον ίδιο τον Κύριο, και γι΄αυτό θα έχης μεγάλο μισθό από τον Θεό.
«Έχεις υποχρέωσι να φροντίσης για την γυναίκα σου, όπως και ο Χριστός φροντίζει για την Εκκλησίαν», θα μας πει ο Μ. Βασίλειος. Και σε μία ομιλία του αναφέρει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Και αν χρειασθή να θυσιασθής για τήν γυναίκα σου, και αν χρειασθή να γίνης χίλια κομμάτια για χάρι της, να το δεχθής με χαρά και να μή την εγκαταλείψης και αποχωρήσης. Και αν ακόμη την δής να σε περιφρονή και να μη σου δίνη καμμία σημασία, με την αγάπη που θα της δείξης και με την καλωσύνη σου και με τα καλά σου λόγια θα τη φέρης πάλι στη θέσι της. Διότι αν δεν υπάρχη αγάπη μεταξύ σας, τότε ο σύνδεσμος σας θα είναι τυραννικός. Την γυναίκα σου, που είναι κοινωνός της ζωής σου και μητέρα των παιδιών σου και υπόθεσις που πρέπει να σε γεμίζη ευφροσύνη, δεν πρέπει να την δένης με απειλές και φόβους. Άλλον τρόπο θα χρησιμοποιήσης: Την αγάπη και τα καλά σου αισθήματα απέναντι της. Διότι τι είδους συζυγία θα είναι, όταν η γυναίκα θα τρέμη και θα φοβάται τον άνδρα;
Και θα φθάση σε τέτοιο βαθμό η αγάπη σου, ώστε κι αν ακόμη υποτεθή ότι υπέφερες κάτι για χάρι της, να μην το πής, ούτε να της το κτυπήσης κατά πρόσωπο. Διότι και ο Χριστός δεν έκανε κάτι τέτοιο. Και σύ λοιπόν μην αποστραφής την γυναίκα σου και μή της στερήσης την αγάπη σου, διότι δεν έιναι ωραία. Είναι πλάσμα του Θεού η γυναίκα σου. Έαν την περιφρονήσης και την αποστραφής, δεν περιφρονείς και δεν βρίζεις εκείνην, αλλά περιφρονείς και βρίζεις εκείνον που την δημιούργησε, δηλαδή τον Θεό.

Πηγή: Η οικογένεια κατα τους Τρείς Ιεράρχες, Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου

Η σύναξη για τους ενήλικες πραγματοποιείται κάθε Τρίτη στις 7:00 μ.μ.