ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρείττονα. και έτι καθ’υπερβολήν οδόν υμίν δείκνυμι. Εάν ταις γλώσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχων η κύμβαλον αλαλάζον. και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσα την πίστην, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν είμι. και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι… μείζων δε τούτων η αγάπη.

This entry was posted in Μεγάλες γιορτές. Bookmark the permalink.